Klimaatakkoord vrijdag 28 juni gepresenteerd

Gepubliceerd op 1 juli 2019

Het kabinet heeft vrijdag 28 juni het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Met het pakket aan maatregelen dat er in staat, komt Nederland de afspraken na die zijn gemaakt in de Klimaatovereenkomst van Parijs. Het kabinet vertrouwt erop dat het Klimaatakkoord Nederland voor iedereen economisch sterker en duurzamer maakt.

Uitgangspunt van het kabinet is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Ambitie is om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Het kabinet heeft oog gehad voor een eerlijke verdeling van lasten tussen inwoners en bedrijven. Daarom ontziet het kabinet de huishoudportemonnee zoveel mogelijk. Daarnaast neemt Nederland de tijd: maatregelen worden stap voor stap genomen.

Haalbaar

Iedereen krijgt met het Klimaatakkoord te maken, maar lang niet allemaal van vandaag-op-morgen. Nederland maakt gebruik van de 31 jaar die er voor de transitie is, richting 2050. Het kabinet wil inwoners de komende jaren ontzorgen met een wijkgerichte aanpak en stimuleert mensen om op een natuurlijk moment te investeren in duurzamer rijden en isolatie van hun woning. Huizenbezitters die investeren in verduurzaming kunnen daarvoor een beroep doen op een Warmtefonds. Met behulp van dat fonds kan geld, tegen een lage rente, geleend worden om je huis met bijvoorbeeld met betere isolering te verduurzamen. Het fonds loopt tot 2030.

Wat betekenen de maatregelen voor jou? Dit zijn de belangrijkste punten.

Veranderende energiebelastingen, CO2-vrij wonen en Warmtefonds

 • Het kabinet wil dat alle gebouwen in 2050 duurzaam zijn. Woningen en gebouwen worden in de komende dertig jaar CO2-vrij gemaakt. Dat betekent dat de cv-ketel op termijn zal verdwijnen. Nieuwe wijken die worden gebouwd moeten het zonder een aardgasnetwerk doen (wetgeving per 1 juli 2018). In de bestaande wijken blijft het aardgasnetwerk (deels) liggen. Het netwerk wil het kabinet voor sommige wijken gebruiken voor gas dat duurzaam is. In andere wijken wordt het aardgasnetwerk wel vervangen. De gemeenten krijgen hierin de regie vanuit de TransitieVisie Warmte.
 • Om je huis te verduurzamen komt er een Warmtefonds waar jaarlijks 50 tot 80 miljoen euro in wordt gestopt. Met behulp van dat fonds kan geld, tegen een lage rente, geleend worden om je huis met bijvoorbeeld met betere isolering te verduurzamen. Het fonds loopt tot 2030.
 • De energiebelasting op gas gaat stapsgewijs omhoog, terwijl die op elektriciteit omlaag gaat. Dat moet ervoor zorgen dat mensen een prikkel krijgen om hun huizen beter te isoleren en van het gas af te gaan.

Elektrisch vervoer

 • Het kabinet zet in op een overstap naar volledig schoon autorijden. Het doel is dat er in 2050 alleen nog CO2-vrije auto’s rijden.
 • Vanaf 2030 mogen nieuwe auto's geen CO2 uitstoten. Er zullen daarna geen nieuwe auto's verkocht worden die op fossiele brandstof rijden; alleen auto's die op waterstof rijden of elektrisch zijn.
 • Voor de bestaande auto’s die nog wel op fossiele brandstof rijden, wil het kabinet inzetten op schonere biobrandstoffen als vervanger.
 • ER wordt geïnvesteerd in laadpalen.
 • De belasting op diesel gaat in 2021 en 2023 omhoog met 1 cent. De voorgenomen accijnsverhoging op benzine is van tafel.
 • Vanaf 2025 mogen alleen nog maar snorfietsen worden verkocht die emissieloos zijn. Voor bromfietsen is het streven dat nieuwe modellen vanaf 2030 geen CO2 uitstoten.

Rekeningrijden

 • Omdat de toekomst van de auto in Nederland volgens het akkoord elektrisch is, dreigt er minder belasting via de brandstofaccijns binnen te komen. Om te voorkomen dat alleen eigenaren van benzineauto’s voor de brandstofaccijnzen zorgen, wordt er gekeken naar varianten van rekeningrijden: een kilometerheffing voor alleen elektrische auto’s, een tijd- en plaatsgebonden heffing voor alle auto’s, of een spitsheffing.
 • Dit kabinet zal niet tot een keuze van de drie varianten komen. De onderzoeken naar rekeningrijden die zijn ingesteld moeten er bij de formatie na 2026 toe leiden dat er een besluit wordt genomen.

84 terawattuur elektriciteit

Windenergie, zonne-energie en kernenergie

 • Concreet is in het definitieve Klimaatakkoord vastgelegd dat er wordt gestreefd naar het opschalen van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, zon en wind, tot 84 terawattuur.
 • In 2030 moet 70 procent van de elektriciteit duurzaam worden opgewekt en in 2050 voor 100 procent. Dat kan met gebruik van waterstof, biomassa, groen gas (gas van biobrandstof) en fossiele brandstof waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen.
 • Kernenergie is ook een optie, want daar komt geen CO2-uitstoot bij kijken, maar dat is voor 2030 waarschijnlijk niet haalbaar omdat er geen aanbieders zijn.
 • In 2021 wordt er gekeken of er extra investeringen nodig zijn in windenergie op land en op zee om de klimaatdoelen te halen. Volgend jaar wordt er meer duidelijkheid verwacht rond de opwekking van zonne-energie.

Start Nationaal programma Regionale Energie Strategie

Met de ondertekening van het klimaatakkoord zijn ook de eerste 6 maanden ingegaan voor het opstellen van de concept-Regionale Energie Strategie (RES). Totale doorlooptijd voor de Regionale Energie Strategie is 6 maanden voor de concept versie en 6 maanden voor de definitieve versie.

CO2-taks voor bedrijven

 • Er komt een CO2-heffing voor de industrie. Bedrijven moeten vanaf 2021 per teveel uitgestoten megaton CO2 30 euro betalen. Dat bedrag loopt daarna verder op naar 125 tot 150 euro per megaton in 2030. Dat is inclusief de Europese CO2-heffing (ETS) die de industrie nu al moet betalen. De opbrengsten worden teruggesluisd naar de verduurzaming van de industrie.
 • De subsidie voor de opslag van CO2 onder de grond (CCS) blijft bestaan, maar krijgt wel strengere regels en wordt beperkt.
 • De subsidiepot voor duurzame energie (ODE), wordt vanaf 2020 voor twee derde betaald door bedrijven en voor een derde door inwoners. Die verhouding is nu nog gelijk. Door deze schuif gaat de energierekening voor huishoudens omlaag.
 • Ook de landbouw levert een bijdrage. Er komt geld voor boeren die willen stoppen of willen overstappen naar kleinschaliger landbouw. Het kabinet zegt dat daarmee de vervuilende veestapel kan inkrimpen.