Duurzaam (ver)bouwen


Duurzaam (ver)bouwen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen is het in sommige gevallen nodig dat u een melding indient, of een vergunning aanvraagt. Daarnaast is dit het ideale moment om duurzame maatregelen te nemen. Piet Meijer, Energie- en Milieumanagement, schreef hierover een rapport. Om u een eerste indruk te geven heeft Omgevingsdienst IJmond een handout geschreven waarin de belangrijkste punten helder worden omschreven.

bouwen

Advies

Wilt u duurzaam gaan (ver)bouwen? Dan helpen wij u daar graag bij. U kunt bij ons terecht voor een een-op-eengesprek.

Vergunning

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

GPR Gebouw

GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw: nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. U kunt GPR Gebouw inzetten bij iedere fase in het bouwproces: beleid, ontwerp en realisatie. GPR Gebouw kijkt naar de thema’s energie, milieu (bijv. materiaalgebruik), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. U kunt bij Omgevingsdienst IJmond een licentie aanvragen om de rekentool te gebruiken.

WKO, waar voor je geld

WKO staat voor warmte-koudeopslag. Het is een bodemenergiesysteem met een warmtepomp die ervoor zorgt dat grondwater in de winter gebruikt wordt om te verwarmen en in de zomer gebruikt wordt om te koelen. Warmte-koudeopslag is als duurzame maatregel flink in opkomst. Logisch, want het systeem kan voor een aanzienlijke energiebesparing zorgen. Daarvoor dient de installatie wel optimaal te zijn ingeregeld. Wij adviseren gebruikers van een warmte-koudeopslag hier aandacht aan te besteden en afspraken te maken over beheer en inregeling.

Een WKO kan bestaan uit een open of gesloten systeem. Bij een open systeem wordt grondwater onttrokken en weer terug gepompt. Bij een gesloten systeem wordt een water, vaak met antivries, in een lange gesloten leiding door de bodem gepompt.

Voor open bodemenergiesystemen is in de meeste gevallen een watervergunning nodig voor de onttrekking van grondwater. De Provinciale Milieuverordening (PMV) geeft soms een vrijstelling van de watervergunning voor grondwateronttrekkingen kleiner dan 10 kubieke meter per uur. In dat geval is wel een melding in het kader van het Waterbesluit nodig.

Een gesloten bodemenergiesystemen moet altijd gemeld worden bij het bevoegd gezag, ook een wijziging moet gemeld worden. Voor systemen bij individuele woningen van particulieren is dat een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Systemen bij bedrijven kunnen via het Activiteitenbesluit gemeld worden.

Voor meldingen en vergunningen dient u gebruik te maken van het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) en Activiteitenbesluit Internet Module (www.aimonline.nl) .

Provincie Noord-Holland biedt de WKO-Tool om snel inzicht te krijgen waar welke beperkingen gelden.