Informatieplicht

Bedrijven die onder de reikwijdte van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, zullen vanaf 1 juli 2019 verplicht worden om vierjaarlijks het bevoegd gezag te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen, de  zogenoemde Informatieplicht.

Meldingen moeten voor 1 juli 2019 ingediend worden. Per 1 juli 2019 dienen alle type A en B bedrijven, die in de categorie midden of grootverbruik vallen*, te hebben voldaan aan deze meldplicht. In plaats van alle bedrijven te bezoeken kan het bevoegde gezag op basis van de ingediende melding een prioritering maken in handhaving.

Melding indienen

De rapportage dient via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) te worden ingediend.

Eerder opgestelde energierapporten, scans, certificering middels een keurmerk, etc. kunnen gebruikt worden bij het invullen van de melding. Het hebben van deze rapporten geeft geen vrijstelling van de meldingsplicht, u dient zelf in de portal een melding te doen.

Informatie- en bespaarverplichting

Er was al een verplichting tot energiebesparing op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit verder uitgewerkt in de branchegerichte Erkende Maatregelen, nu komt daar een informatieverplichting bij.

Uw bedrijf voldoet aan de informatieverplichting wanneer er een melding is gedaan in het registratiesysteem. Dit betekent niet dat er ook automatisch voldaan wordt aan de energiebesparingsplicht. Bedrijven waar geen Erkende Maatregelen Lijsten voor zijn opgesteld, dienen zelf inzicht te geven in welke maatregelen er genomen zijn om te voldoen aan artikel 2.15.

Meer informatie

*Alle type A en B bedrijven met een midden of groot verbruik gaan onder deze meldingsplicht vallen. Type C bedrijven zijn uitgezonderd, energiebesparing is daar in de vergunning geregeld.

  • Middenverbruik: > 50.000 kWh en/of > 25.000 m
  • Grootverbruik: > 200.000 kWh of > 75.000 m3